Zabrze Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
XX Zabrzańskie Szosowe Wyścigi Rowerowe Niezrzeszonych
Wszelkie informacje
ks. Przemysław Zając
tel.: 785-223-754
e-mail: kspzajac@interia.pl
Regulamin

 

W zdrowym ciele zdrowy duch! Wsiądź na rower - będziesz zuch!

REGULAMIN

XIX Zabrzańskich Szosowych Wyścigów Rowerowych Niezrzeszonych

 

Postanowienia ogólne.

1.Wyścig przeznaczony jest dla osób nieposiadających kodu UCI, niezrzeszonych i nietrenujących w jakichkolwiek klubach, sekcjach, kołach itp. organizacjach kolarskich, także działających wirtualnie np. na Facebooku. Nie istnieje żadna możliwość odstępstwa od tego punktu regulaminu. Obowiązuje on bez względu na wiek uczestnika i czas przynależności do ww. organizacji. 

2.Osoby należące do klubów (w charakterze amatora bądź zawodnika licencjonowanego) mogą rywalizować ze sobą dodatkowo w kategorii specjalnej dla zrzeszonych. W tej kategorii mogą również startować dodatkowo osoby niezrzeszone. Młodzież z aktualną licencją PZKol (kat.: żak, żakini, młodzik, młodziczka) może rywalizować w osobnych wyścigach dla zrzeszonych, szczegóły których podane są w osobnym regulaminie pod niniejszym.

 

3.Zatajenie swej przynależności do jakiegokolwiek klubu, sekcji itp. (patrz pkt.1.) wiąże się 
z dożywotnią dyskwalifikacją. 

4.Uczestnicy wyścigu startują w odpowiedniej dla swego wieku kategorii.

5.Organizatorzy dopuszczają możliwość wspólnego startu uczestników dwu kategorii. W takim przypadku punktacja będzie osobna tj. właściwa dla każdej kategorii.

6. Uczestnik zobowiązany jest pobrać podczas rejestracji numer startowy, który należy przyczepić na wierzchniej odzieży, w widoczny sposób, w prawej dolnej części pleców osoby startującej.

7. W każdej kategorii zostaje sklasyfikowanych 5 pierwszych osób przekraczających linię mety. Pozostałe wyniki nie będą rejestrowane i podawane. Miejsca 1-3 nagradzane są medalami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi po zakończeniu wszystkich startów. Miejsca 4 i dalsze są nagradzane dyplomem uczestnictwa, zaś dzieci i młodzież do 18 roku życia symboliczną nagrodą po zakończeniu startu danej kategorii przy zwrocie numeru startowego.

8.Od niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców na start dziecka. Jest ona równoznaczna z wzięciem odpowiedzialności za dziecko w trakcie trwania wyścigu i całej imprezy.

9.Przy zapisie należy wykazać się legitymacją lub dowodem osobistym.

10.Dopuszczeni do startu zostaną tylko uczestnicy posiadający kask sztywny.

11.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe na trasie wyścigu. Zapewniona jest obecność i pomoc doraźna służb medycznych.

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione.

 

13. We wszystkich kwestiach spornych nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy 
i prowadzący zawody. 

14. Podpis na liście startowej, potwierdzający uczestnictwo w zawodach, oznacza zaznajomienie się z treścią regulaminu.

 

15.Podpis na liście startowej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację 
i przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji zawodów (w tym relacji w mediach i sprawozdań składanych do podmiotów współorganizujących) zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Informacje o sposobie zarządzania danymi znajdują się na stronie internetowej zawodów. 

16.Podpisując się na liście startowej uczestnik (rodzic/opiekun) deklaruje, że dysponuje odpowiednim stanem zdrowia umożliwiającym bezpieczny start.

17. Start w zawodach jest bezpłatny.

 

18. Dopuszcza się start na dowolnym typie roweru za wyjątkiem rowerów typu: tandemy, rowery poziome, oraz wszystkie ze wspomaganiem elektrycznym lub spalinowym, a także rowerów z kierownicą czasową tzw. „lemondką”. Dzieci do lat 6 mogą startować na tzw. biegaczach lub pchaczach z pomocą rodziców.

19. Uczestnicy zawodów mają obowiązek przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zwracamy szczególną uwagę, aby podczas szybkiej jazdy nie zmieniać gwałtownie toru jazdy oraz zachowywać bezpieczną odległość od pozostałych startujących. 

CEL:

- popularyzacja sportu rowerowego na terenie Zabrza i okolic,

- zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do czynnej formy wypoczynku,

- promowanie rodzinnego sposobu spędzania wolnego czasu,

- wychowanie dzieci i młodzieży w duchu zdrowej rywalizacji sportowej,

- wyłonienie młodych talentów przez trenerów okolicznych klubów i sekcji kolarskich. 

ORGANIZATOR:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Gliwickiej przy współpracy UM Zabrze oraz UKS QVO VADIS Makoszowy i Grodzkiego Szkolnego Związku Sportowego.

Dyrektor Zawodów – Katarzyna Kłysik

Koordynator ds. sportowych – ks. prob. Rafał Wyleżoł 

TERMIN I MIEJSCE:

 

29. września 2019 r. Dwujezdniowy odcinek ul. Bytomskiej łączącej Centrum z Biskupicami. Start od strony Centrum (przy skrzyżowaniu z ul. Hagera). Wyścig przeprowadzony zostanie na trasie okrężnej o długości 2700 m, przy ruchu ulicznym zamkniętym. Za zamknięcie 
i zorganizowanie objazdu odpowiadają wyznaczeni pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg 
i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu. Porządek zapewniają wolontariusze KSM i UKS Quo Vadis Makoszowy pod przewodnictwem p. dyr. Ryszarda Bębna. 

ZAPISY:

Przy starcie od godz. 12.00 do 13.00 

KATEGORIE: (osobno dla mężczyzn i kobiet)

Do lat 6 - dystans specjalny 200 m (2013-2018)

od 7 do 9 lat – jedno okrążenie (2010-2012)

od 10 do 12 lat – jedno okrążenie (2007-2009)

od 13 do 15 lat – dwa okrążenia (2004-2006)

od 16 do 19 lat – dwa okrążenia (2000-2003)

od 20 do 35 lat – trzy okrążenia (1984-1999)

od 36 do 49 lat – dwa okrążenia (1970-1983)

od 50 do 59 lat – jedno okrążenie (1960-1969)

od 60 do 69 lat – jedno okrążenie (1950-1959)

70 lat i więcej – jedno okrążenie (1949 i poniżej)

dodatkowo zrzeszeni:

bez klasyfikacji wiekowej – trzy okrążenia

UWAGA! Bezwzględne kryterium startu w poszczególnych kategoriach stanowi ROK URODZENIA, bez względu na dzień i miesiąc!!! 

PATRONAT HONOROWY:

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik

PATRONAT MEDIALNY: 

TVP3 Katowice, TVS, Radio Silesia, Radio Katowice, Gość Niedzielny, Głos Zabrza i Rudy Śląskiej, TVZabrze, Portal Biskupice. 

SPONSORZY: 

Merida, JSW Koks S.A., ICHPW, OPA, Kotonski.pl, DUERO, ZPM Maxpol.

PARTNERZY: 

Fundacja PZU, Śląski Związek Kolarski, Zespół Szkół Salezjańskich w Zabrzu. 

NAGRODY:

Medale, dyplomy i nagrody za miejsca 1 – 3, pamiątkowe dyplomy dla wszystkich oraz upominki dla dzieci i młodzieży po zakończonym starcie w swojej kategorii niezależnie od wyniku.

 

Organizator życzy startującym pozytywnych emocji i przyjaznej

atmosfery podczas trwania zawodów.

Gdy się zdrowo ciało rusza lepiej się w nim czuje dusza:)

Informacje i pytania: 601-295-446, rwylezol@wp.pl, 606-911-788, kasiaklysik@wp.pl

 

Galeria zdjęć i aktualności:

www.wyscigizabrze.plhttps://www.facebook.com/ZabrzanskieSzosoweWyscigiRoweroweNiezrzeszonych

 

REGULAMIN

XIX Zabrzańskich Szosowych Wyścigów Rowerowych

w kategoriach licencjonowanych, Zabrze 29.09.2019

www.wyscigizabrze.pl

 

ORGANIZATOR:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Gliwickiej przy współpracy UM Zabrze oraz

UKS QVO VADIS Makoszowy i Grodzkiego Szkolnego Związku Sportowego.

 

Dyrektor zawodów – Katarzyna Kłysik 606-911-788, kasiaklysik@wp.pl

Koordynator ds. sportowych – ks. prob. Rafał Wyleżoł 601-295-446, rwylezol@wp.pl 

TERMIN I MIEJSCE:

29. września 2019 r. Dwujezdniowy odcinek ul. Bytomskiej łączącej Centrum z Biskupicami. Start od strony Centrum (przy skrzyżowaniu z ul. Hagera). Wyścig przeprowadzony zostanie na trasie okrężnej o długości 2700 m, przy ruchu ulicznym zamkniętym. 

UCZESTNICTWO:

 

W zawodach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy posiadający aktualną licencję 
i badania lekarskie w kategoriach żak, młodzik, żakini, młodziczka. 

BIURO WYŚCIGU:

Biuro zawodów będzie czynne w godzinach 10:30 – 11:15 w pobliżu linii startu. 

NAGRODY:

Medale, dyplomy i nagrody za miejsca 1 – 3 w każdej kategorii wiekowej. 

CEREMONIA DEKORACJI:

Dekoracje najlepszych zawodników odbędą się w okolicy linii startu o godz. 13:30. 

PROGRAM MINUTOWY i DYSTANSE:

L.p. Kategoria   Dystans      Godz. Startu

1     młodziczka 3 x 2700 m 12:00:00

2     żakini        2 x 2700  m 12:01:00

3     żak           3 x 2700  m 12:20:00

4     młodzik     5 x 2700  m 12:35:00 

KOMISJA SĘDZIOWSKA:

Komisję sędziowską wydeleguje Śląski Związek Kolarski. 

NAJBLIŻSZY SZPITAL:

Szpital Miejski w Zabrzu, ul. Zamkowa 4, 41-800 Zabrze. Organizator zapewnia obecność służb medycznych i karetki podczas zawodów. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego.

2. W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol.

3. Za zamknięcie i zorganizowanie objazdu odpowiadają wyznaczeni pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu. Porządek zapewniają wolontariusze KSM i UKS Quo Vadis Makoszowy pod przewodnictwem p. dyr. Ryszarda Bębna.

4. Wyścig będzie odbywał się przy ruchu drogowym zamkniętym. W trakcie trwania wyścigu rozgrzewanie się na trasie wyścigu jest całkowicie zabronione.

 

5. O wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje sędzia główny 
w porozumieniu z organizatorem. 

6. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

 

7. Organizator nie ponosi winy za wypadki powstałe z winy uczestników 
i odpowiedzialności za rzeczy utracone. 

8. Podpis na liście startowej, potwierdzający uczestnictwo w zawodach, oznacza zaznajomienie się z treścią regulaminu.

 

9. Podpis na liście startowej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację 
i przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji zawodów (w tym relacji w mediach i sprawozdań składanych do podmiotów współorganizujących) zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Informacje o sposobie zarządzania danymi znajdują się na stronie internetowej zawodów.

 

 


 

 

Patroni medialni
i partnerzy:
więcej

Karina Brylok 664 820 240
wyślij wiadomość e-mail

wykonanie: kotonski.pl
Menu